Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

LEADER

logo_LEADER.jpg

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor – t. z. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia.

Princípy MAS

 

Pojem LEADER pochádza z francúzskeho Liaisonentreactions de développement de l´économierurale – prepojenie akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky. 
Princíp LEADER vznikol začiatkom 90. rokov ako iniciatíva Európskej komisie a má za cieľ podporovať vidiek a zabezpečovať jeho rozvoj. Základom je vzájomná spolupráca obyvateľov vidieka, hľadanie spôsobov, ako sa stať konkurencieschopnejšími, ako nakladať so svojimi prednosťami a ako sa vysporiadať s problémami a nedostatkami daného regiónu. Na zabezpečovaní hlavných cieľov princípu LEADER sa má podieľať samotné obyvateľstvo, ktoré má rozhodovať o svojej budúcnosti, o smerovaní regiónu, v ktorom žijú.
Program LEADER môže fungovať a môže sa uplatniť len vtedy, ak budú súčasne splnené všetky jeho kľúčové princípy.

Prístup LEADER  je možné charakterizovať prostredníctvom siedmich kľúčových znakov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ovplyvňujú:

1. ZDOLA NAHOR


Princíp „zdola nahor“ sa považuje za najdôležitejší princíp programu LEADER a základom tohto princípu je hlavne analyzovanie územia miestnym obyvateľstvom, určenie jeho pozitív a negatív a uskutočnenie rozhodnutia ako najlepšie napredovať, čo sa dá dosiahnuť len neustálym tlakom na zvyšovanie povedomia obyvateľstva a zvyšovanie odbornej spôsobilosti.
Nedochádza tu k direktívnemu centrálnemu riadeniu (zhora nadol), ale zásadná vízia a rozhodnutia vznikajú na lokálnej úrovni a sú realizované miestnymi ľuďmi.

2. ÚZEMNO – MIESTNY PRINCÍP


Miestny prístup zahŕňa homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré sa vyznačuje spoločnými tradíciami, miestnou identitou a pocitom spolupatričnosti, spoločnými potrebami a očakávaniami. 
Základom je, že každý región musí byť homogénny s ohraničeným počtom obyvateľov (od 10 do 150 tis.) Vytvorením homogénneho územia sa jednoduchšie aplikuje SWOT analýza a to konkrétne určenie silných a slabých stránok , príležitostí a rizík.

3. PRINCÍP VSP : MAS


VSP- verejno-súkromné partnerstvo, inak povedané MAS – miestna akčná skupina. Princíp má za cieľ vytvoriť MAS ako spojenie verejného a súkromného sektora. Toto spojenie musí byť vyvážené a musí zastupovať rôzne sociálno-ekonomické sektory. MAS rozhoduje o ďalšom smerovaní stratégie, podieľa sa na výbere tých najlepších projektov.
Na úrovni rozhodovanie musí súkromný a občiansky sektor zastupovať aspoň 50% členov miestneho partnerstva, právna forma partnerstva sa môže líšiť štát od štátu, ale často je registrovaná ako nezisková organizácia.

4. PRINCÍP INTEGROVANÉHO PRÍSTUPU


Cieľom tohto princípu je, že do úvahy sa neberie len jedna stratégia, len jeden cieľ alebo záujem. Rozhodovanie musí byť multisektorálne, aktivity, stratégie a záujmy musia byť navzájom prepojené a posudzované ako jeden celok.

5. PRINCÍP SIEŤOVANIA


Vytváranie sietí je veľmi dôležitý princíp programu LEADER. Ide o spoluprácu s ostatnými verejno-súkromnými partnerstvami, čo vedie k novým nápadom, novým skúsenostiam. Malo by ísť o spoluprácu na miestnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, pričom táto spolupráca často prináša nový pohľad na riešenú problematiku a tie najlepšie inovácie.

6. INOVÁCIE


Inovácie, ako hnací motor rozvoja stratégie. MAS musí prebrať úlohu inovátora, prinášať nové prístupy, nové nápady, neustále zlepšovanie sa, pričom v procese inovácií musí čeliť veľkému riziku , pretože častokrát inovatívne prístupy a nápady sa stretávajú s nevôľou okolia.

7. PRINCÍP NÁRODNEJ A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE


Zdalo by sa , že sa jedná o rovnaký princíp ako bolo spomínané vyššie a to „sieťovanie“ Avšak princíp národnej a medzinárodnej spolupráce má širší dosah ako sieťovanie.
Ide o miestnu akčnú skupinu, ktorá vykonáva spoločný projekt s inou skupinou MAS alebo VSP, pričom pri spolupráci sa dodržiava prístup LEADER. Takáto spolupráca sa môže uskutočňovať s MAS z iného regiónu, alebo iného členského štátu.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka